Teknik Makaleler

Çimento Siloları ve Haznelerinde Kapalı-Kısıtlı Alana Güvenli Giriş |SintekPlus Sayı 11

Rutubet, nem içeriği, hammaddenin boyutu / dokusu veya hacim artışı gibi birçok faktör dökme malzemelerin, siloların ve haznelerin yanlarına yapışmasına neden olabilir. Bu da kapasite kaybına veya tıkanmaya neden olur. Birikim, fare deliği benzeri oluşumlara ya da köprülemeye katkıda bulunarak sonunda üretimin durmasına ve yüksek maliyetli duruş sürelerine neden olur. Tıkanmayı temizlemek için genellikle kapalı-kısıtlı alana girmeyi de içeren ekstra işçilik gerekir.

Eğitimsiz veya deneyimsiz personelin bir siloya ya da hazneye girmesi fiziksel yaralanma, gömülme ve boğulma gibi felaketlere yol açabilir. Haznenin yanlarına yapışık olan parçalanmış malzeme aniden kopabilir ve çalışanın üzerine düşebilir. Boşaltma kapağı açık durumdaysa yük aniden boşalabilir ve bağlı olmayan çalışanların bu akışa kapılmalarına neden olabilir. Yanıcı toz içeren haznelerde testler tam olarak yapılmazsa, havalandırma ve güvenlik önlemleri tam olmazsa ölümcül bir patlama oluşabilir.

Kapalı-Kısıtlı Alana Giriş Nedir?
İş Sağlığı ve İş Güvenliği İdaresi OSHA, “kapalı-kısıtlı alan” kavramını: “Çalışanların sürekli olarak bulunması için tasarlanmamış, bir çalışanın girip kendisine verilen işi yapabileceği genişlikte ancak giriş veya çıkış yolları kısıtlı ya da sınırlı bir alan” olarak tanımlar. “İzin gerektiren kapalı-kısıtlı alan” aşağıdaki özelliklerden en az birini taşıyan bir kapalı-kısıtlı alandır:

(1) Haznede alt alevlenme sınırının %10’undan fazla patlayıcı toza, alevlenir gaza, buhara ya da miste maruziyet gibi tehlikeli bir atmosfer vardır ya da bulunma potansiyeli mevcuttur. %19,5’in altında ya da %23,5’in üzerinde atmosferik oksijen konsantrasyonu,

(2) Malzemenin içeriye doğru birbirine yaklaşan cidarlarla veya aşağıya doğru eğimli ve daha küçük bir kesit alanına doğru daralan bir kapakla giren kişiyi içine çekmesi, tuzağa düşürmesi ya da boğması olasılığı vardır ya da,

(3) Diğer tanınan ciddi güvenlik ve sağlık riskleri içerir.

Kapalı-Kısıtlı Alana Girmek
Kapalı-kısıtlı alanlarda çalışmak için izin alınması gerekir ve söz konusu iş kapalı-kısıtlı olmayan alanlarda yapıldığı süreye göre daha uzun zaman alır. Özel personel eğitimi, emniyet kemeri ve bağlama donanımı, kapsamlı hazırlık ve “buddy eşli koordine çalışma sistemi” için ek personel gibi gereklilikleriyle, izin gerek- tiren kapalı-kısıtlı alana giriş külfetli ve maliyetli fakat gerekli güvenlik prosedürlerini beraberinde getirir.

Çevrelenmiş alana giriş ve çıkış için daha kolay erişimi ve iç çalışma alanının doğal havalandırmasını birleştiren, her operasyona özel gelişmiş sistemler zaman içinde iş güvenliği ve işgücü açısından uygun maliyetli olur. Bakım ve onarım izinlere ve özel eğitimli personele gerek duyulmadan yapılabiliyorsa bu tür işlere bağlı risk ve işçilik giderleri azalır. Sonuç olarak, izin gerektiren kapalı-kısıtlı alanları en aza indiren sistemlerin tasarlanması yatırımda önemli bir geri dönüş sağlayabilir.

Bileşenlerin bakımı ve değişimi amacıyla kapalı-kısıtlı alana girişi azaltmak için en iyi zaman projenin şartname ve tasarım aşamalarıdır. Sistem inşa edilip işlemeye başladığında kapalı-kısıtlı alana girişi ortadan kaldırmak için yeniden tasarım yapmak çok daha zordur.

Birçok üretici kapalı-kısıtlı alana giriş gereksinimini azaltabilen sistemler ve ürünler sunar. Bunun örnekleri aşağıdakiler olabilir:
• Çabuk değişim için modüler tasarımlı aşınma plakaları kullanılan şutlar, •Aşınma plakası değişimi için menteşeyle açılan şutlar,
• Harici aşınma plakası kullanılan yükleme tekneleri,
• Kapalı-kısıtlı alana girmeden servis için konveyörün yanından çekerek çıkartılabilen bant sıyırıcılar,
• Malzeme birikimini azaltmak için hava şoku ve vibratörler gibi akış yardımcılarının kullanılması,
• Merkezi toz toplama yerine, belirli konumlar için modüler hava temizleyiciler.

Yönetmelikler ve Standartlar
Kapalı-kısıtlı alana girişle ilgili kurallar ülkelere, hatta eyaletlere, illere vb. göre büyük ölçüde değişebilmektedir. Her zaman olduğu gibi bölgesel ve yerel kurallar tespit edilmeli ve izlenmelidir, ancak Avustralya / Yeni Zelanda, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük endüstriyel pazarlarda çıkarılmış yönetmeliklerden genel kurallar çıkarılabilir.

AVUSTRALYA / YENİ ZELANDA
Avustralya Standardı (AS) ve Yeni Zelanda Standardı (NZS) 2865: Kapalı-Kısıtlı Alanlar – Bir iş ya da taahhüdü yerine getiren kişiler veya diğer sorumlu taraf bir kapalı-kısıtlı alana giriş izni veya yetkilendirme yazısı verir. İzin, güvenlik kontrol listesi yerine geçer.

AS Yönetmeliği 67 ve 77: Kapalı-Kısıtlı Alan İzinleri- İzin yazılı olarak tamamlanmalıdır ve:
• Kapalı-kısıtlı alanı belirtir,
• Kapalı-kısıtlı alana girmesine izin verilen kişileri ve işin süresini kayıt altına alır,
• Risk değerlendirmesine göre risk kontrol tedbirlerini yürürlüğe koyar,
• Kapalı-kısıtlı alanda çalışmanın tamamlandığına ve herkesin alanı terk ettiğine dair onay için boş bir alanı bulunur.

KANADA
Çalışma Bakanlığı: Kapalı-Kısıtlı Alanlar: Alanda mevzuat gerekliliklerinin geçerli olup olmadığını belirlemek üzere değerlendirme yapılırken önceki verilerin dikkate alınması (hava örnekleme dahil), proses ve alan hakkında bilgi, alanın yapısı hakkında veriler (boyut, tasarım, cep oluşturan alanlar, çift cidar vb.) ve kirletici maddelerin oluşumu ve birikimiyle ilgili bilgi ve veriler de gerekli olabilir.

Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Merkezi- Giriş İzni sistemi kapalı-kısıtlı alanlarda kullanılan idari kontrollere bir örnektir. Bu tehlikeler için yapılan testlerin sonuçları, testler yapılırken kullanılan donanım ve yöntemlerle birlikte giriş iznine kaydedilir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Bu makalenin “Kapalı-Kısıtlı Alana Giriş Nedir?” bölümünde OSHA’ya göre kapalı-kısıtlı alan giriş izni gereklilikleri özetlenmiş olmakla birlikte, aşağıdaki hükümler iznin gerekli olmadığı ortamları tanımlamaktadır. ABD OSHA: 1910.146(c)(7), 1910.146(c)(7)(i), 1910.146(c) (7)(ii)- İşveren tarafından izin gerektiren kapalı-kısıtlı alan olarak sınıflanmış bir alan aşağıdaki prosedürler kapsamında, izin gerektirmeyen bir kapalı-kısıtlı alan olarak yeniden sınıflandırılabilir:
• İzin gerektiren alan fiili ya da potansiyel olarak hiçbir atmosferik tehlike oluşturmuyor ve alandaki tüm tehlikeler alana girmeksizin ortadan kaldırılabiliyorsa, atmosferik olmayan tehlikeler yeniden ortaya çıkmadığı sürece izin gerektiren alan, izin gerektirmeyen alan olarak yeniden sınıflandırılabilir,
• Giriş sırasındaki test ve inceleme izin gerektiren alan içindeki tehlikelerin ortadan kaldırılmış olduğunu gösteriyorsa, tehlikeler yeniden ortaya çıkmadığı sürece izin gerektiren alan, izin gerektirmeyen alan olarak yeniden sınıflandırılabilir.

İyi Uygulamalar
Resmi yönetmelikler arasındaki ortak yönler işverenlere, “iş güvenliğine ölçülmüş yaklaşım” sağlar. Bu prosedürler arasında şunlar bulunur:

İşi Başlatmadan Önce
• İzni ve işe özel çalışma prosedürlerini gözden geçirin, •Tüm gerekli kişisel koruyucu donanımları toplayın ve inceleyin,
• Tüm iş güvenliği gereçlerini, test cihazlarını veya haberleşme araçlarını test ve/veya kalibre edin,
• Kısa bir risk değerlendirmesi yapın,
• Toksinler, buhar, toz seviyeleri, oksijen seviyesi ve malzemeye özgü tehlikeler için uygun testleri yapın,
• Temizlik ve bakımın mümkün olduğu kadar çok kısmını hazne dışında yapın,
• Tamamlanmış kapalı-kısıtlı alana giriş iznini haznenin dışına asın,
• Malzemelerin kazayla ortaya çıkmasını engellemek için tüm kirleticileri ve hareketli parçaları izole edin,
• Çalışanlar girişten önce uygun kilitleme / etiketleme prosedürünü tamamlamalıdır.
Prosedür Sırasında
• Bakım ve temizliği, su gibi toksik olmayan maddelerle yapın ve kapalı-kısıtlı alanda ısı / ateş kullanmaktan kaçının. Bir kapalı-kısıtlı alanı temizlemek için kesinlikle oksijen kullanmayın çünkü bu bir yangın ve patlama tehlikesi oluşturabilir,
• Mümkünse havalandırma sağlayın,
• Baret, eldiven, işitme koruyucular, emniyet kemeri ve can halatı ve solunum cihazı gibi kişisel koruyucu / güvenlik ekipmanlarını seçin,
• Prosedürü ve iç koşulları gözlemesi için eğitimli bir gözlemci atayın,
• Kapalı-kısıtlı alandan hızla tahliye uygulamaları yapın.

Son Düşünceler: Erişim Yollarınız Hakkında
Temiz, güvenli ve verimli bir sistem için bakım ve onarım amacıyla donanıma erişmek elzemdir. Bir siloya, kanala veya diğer kapalı-kısıtlı alana erişim yolları tasarlanırken güvenlik, erişim kolaylığı ve maliyet unsurlarının hiçbirinden ödün vermeye gerek yoktur. Dikkatle konumlandırılmış ve uygun boyutlandırılmış güvenli erişim yolları güvenilirliği arttırıp, toz ve kapalı-kısıtlı alana giriş gibi tehlikeleri en aza indirirken, bakım için gerekli duruş sürelerini ve bununla bağlantılı işçilik giderlerini azaltacaktır.
İyi tasarlanmış erişim yolları zaman içinde güvenliği arttırır ve paradan tasarrufu sağlar. Geliştirilmiş erişim kapıları, vibratörler, hava topları veya silo temizlik hizmetleri de dahil olmak üzere kapalı-kısıtlı alana giriş ihtiyacını ortadan kaldıran donanım tasarımlarını göz önünde bulundurun. Doğru temizlik ve malzeme boşaltma donanımı kullanılarak gerektiği gibi yenilenmiş haznelerin ömrü daha uzun, duruş süreleri daha az olduğu gibi daha güvenli bir çalışma ortamı da oluştururlar.

En Üste Çık