Özel Haber

Sintek Proje İSG Yöntemi | SintekPlus Sayı 10

Sağlık ve Güvenlik Planının amacı, güvenlik ve sağlık standartlarının tespit edilip uygulanmasıdır. Projede görev yapan personele ilişkin kazaların, olayların ve ramak kalalara neden olan risklerin azaltılması ve tehlikelelerin bertaraf edilmesine ilişkin gereklilikler, sağlıklı ve güvenli üretim sürekliliğini temin etmek üzere tamamı sözleşmede belirtildiği biçimde tüm proje çalışanlarını, alt yüklenici çalışanlarını, teknik personeli, idari personeli, tüm ziyaretçileri ve sahaya geçici olarak gelen firma temsilcileri, pazarlamacılar ve tedarikçileri kapsar.

Sağlık ve Güvenlik, görev alan herkesin anlayış ve katılımı ile hakim olabilecek bir kültür ve yaşam biçimi olmaktadır. Bir ortamdaki sağlık ve güvenlik o kadar hassastır ki, tek bir işçi bile çok yorucu çabalarla kurulmuş olan herşeyi bir anlık sorumsuzluk ile mahvedebilir. Bundan dolayıda proje yönetimi kalifiye olmayan çalışanlar dahil olmak üzere proje sahasındaki tüm çalışanların eğitilmesine, öğretimden geçirilmesine, bilinçlendirilmesine ve her yerde, her zaman İSG bilinci ile yine İSG konusunda uyanık olarak hareket etmesini sağlamalıdır.

SİNTEK tarafından hazırlanmış olan bu Sağlık ve Güvenlik Planı SİNTEK çalışanlarına ve alt yüklenicilere, projede yürüttükleri faaliyetlerin dışında bir çalışmayı değil, faaliyetlerini yürütürken uymalarını gereken konuları hatırlatmaktadır ve bu amaçla hazırlanmıştır.

SİNTEK kalite kontrol, kalite güvence, çevrenin korunması, sosyal gereklilikler ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi ana başlıkları bünyesinde entegre etmiş ve bunu tüm çalışanlarının bir parçası olarak görmektedir. Kaliteli bir inşaat anlayışı tek kelime ile işin hem kaliteli, hem çevreci, hem sosyal gerekliliklerin yerine getirildiği ve İSG kurallarına bağlı kalındığını ifade eder. SİNTEK Sağlık ve Güvenlik Planı “T.C. Yasa ve Yönetmelikleri, sözleşme İSG gereklilikleri, SIFIR TÖLERANS POLİTİKASI” SİNTEK İSG talimat ve prosedürleri dikkate alarak hazırlanmıştır.

Devletimizin anayasası T.C. resmi dilinin Türkçe olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sağlık ve güvenlik işaretleri, bültenleri, duyuruları ve diğer gerekli uyarı dökümantasyonu Türkçe olarak hazırlanacaktır. Şayet sahada geçici ziyaretçiler hariç olmak üzere Türk vatandaşları dışında yabancı çalışanların bulunması durumunda SİNTEK, ilgili çalışma alanlarında yabancı çalışanların anadilinde SİNTEK entegre yönetim sistemi gereğince tüm yasal mevzuatlar, dökümantasyon prosedürlerine kaydedilecek ve aynı zamanda şayet yerel olarak geçerli ve daha sıkı olan ilave kural veya yönetmelikler bulunursa bunlarla ilgili dökümanlarda dökümantasyon prosedürü kapsamında kayıt altına alınacaktır.

Ulusal güvenlik konseyinin 10 Nisan 2009 Tarihi Güvenlik Araştırma Dergisi (Journal of Safety Reserch) yayınına göre Euro B bölgesinde mesleki kaza sayıları azalma göstermiştir ve aynı zamanda Euro B söz konusu olduğunda oranlar düşmüştür. Avupa bölgeleri için 5 yıllık dönem 1998-2003 yılları içinde meslek kazaları rakamlarına ilişkin her iki tahminde de azalan bir artış görülmektedir. Özellikle Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Leton- ya, Polonya, Slovakya ve Slovenya göz önünde tutulduğunda düşüş dramatik boyutta bulunmaktadır.

Bu ülkelerin çoğu AB’nin yeni üye ülkeleri olup kendileri tarafından verilmiş olan rakamlar kullanılmıştır. Bunlar 1.23 oranı kullanılarak düzeltilmiştir. AB ülkeleri dışında ki ülkeler için ölümcül meslek kazalarının sayısının tahmin edilmesinde her 100.000 çalışan başına düşen ölümcül kaza kullanılmıştır. Örneğin Beyaz Rusya, Gürcistan, İsrail, Kırgızistan ve Ukrayna’nın yanı sıra Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi eskiden beri AB üyesi olan ülkeler kendi ölümcül meslek kazalarının azaltılmasında başarı sağlamışlardır.

Euro A ve Euro C bölgesindeki işler ile ilgili ölümcül hastalıkların sayısında yükselen bir eğim bulunmaktadır. Euro A ülkeleri söz konusu olduğunda artış çok hafif olmaktadır, ancak Euro C bölgesinde artış oldukça fazladır. Euro B bölgesinde mesleki hastalıklardaki eğilim bunun tam aksi şeklindedir ve yaklaşık %30 azalış göstermektedir. Bunun nedeni de muhtemelen şudur. Daha önceki tahmin çalışmalarında Ortadoğu Kızılay Bölgesinde gösterilen Türkiye artık Euro B bölgesine ait olmaktadır. Türkiye’ye ilişkin ölümcül iş ile ilgili hastalıkların sayısının hariçte tutulması halinde azalış %15 olmaktadır.

Yukarıda verilen bilgilere uygun olarak Türkiye özellikle gelişmiş AB ülkeleri ve ABD ile karşılaştırıldığında işle ilgili yaralanma ve ölümler hususunda düşük bir vaka meydana gelme sıklığına sahiptir. Bunun nedeni ise Türkiye’deki mevcut mevzuatın AB yada ABD’deki mevzuat kadar sıkı olmamasıdır. Türk Makamları inşaat şirketlerine yardımcı olmak üzere her türlü yapım ve bunlarla ilgili işlere yönelik olarak genel güvenlik prosedürleri geliştirmişlerdir. Ancak bunlar yine de olay ve kazaların önlenmesi yada azaltılmasında randımanlı ve destekleyici olmamaktadır.

SİNTEK’in uzun vadeli Sağlık ve Güvenlik Planı, projenin tüm aşamasında olmak üzere proje süresi içinde “SIFIR KAZA POLİTİKASI” na dayanır. Uzun vadeli amacımızı başarmak için SİNTEK firması sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydı ile çalıştırdığımız alt yüklenicilere yönelik eğitim kursları ve periyodik denetimler ve iş bu sağlık ve güvenlik planına ti- tizlikle uyulmasıda dahil olmak üzere kazaların önlenmesi ve risklerin azaltılması için uygun önlemler alacaktır.

Bu Sağlık ve Güvenlik Planı projenin ilerlemesi sırasında değişikliğe açık olmaktadır. Her bir kısım proje boyunca gerçekleştirilecek olan değerlendirmelere göre değiştirilebilir. Bu sağlık ve güvenlik planındaki her tür değişiklik iş sahibi değerlendirilmesi ve onaylarına tabii tutulur.

Plan Türkiye Cumhuriyeti Yasal Mevzuatı tarafından desteklenmektedir. Sağlık ve Güvenlik Planında T.C. Çalışma Bakanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan yararlanacaktır.

Proje Müdürü, Şantiye Müdürü, İSG Koordinatörü ve İş Sağlığı Güvenliği Uygulama Koordinatörü bu planın uygu- lamasından kaza/olay, acil durum müdahale, risk değerlendirmelerde belirlenen konuların önlenmesinden sorumlu olacaklardır. Şantiye Müdürü ve Sağlık Güvenlik Uygulama Koordinatörü, tam zamanlı A sınıfı İSG Koordinatörü idaresinde Proje Müdürüne direkt bağlı olarak çalışacaklar ve Proje Müdürü yetkililileri dışında insan hayatını riske sokan çalışma alanlarında işi süresiz olarak durdurma yetkisine sahip olacaklardır. Alınması gereken ve zorunlu önlemler alınmadığı sürece çalışmaları başlatmayacaktır.

En Üste Çık